ERCİYES FIRAT ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ(FEN BİLİM KOLEJİ) KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

MADDE 1- AMAÇ

İş bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ERCİYES FIRAT ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tamamına uygulanmakta ve kişisel veri imha ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında gerekli imha çalışmalarının yapılmasına ilişkin çerçeve ve esasları içermektedir. 

Kişiler Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve Kanun’un 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yukarıdaki düzenlemeye dayanarak, bu politikanın amacı, Şirketin faaliyetlerinin yürütülmesinde işlediği kişisel verilerin, Yönetmeliğe uygun şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 MADDE 2- KAPSAM

Şirket çalışanlarına, çalışan adaylarına, öğrencilere,öğrenci velilerine,ziyaretçilere,tedarikçi çalışanlarına,tedarikçi yetkililerine ürün ve hizmet alanlara, potansiyel müşterilere, ortaklara, ziyaretçilere, tedarikçilere ait kişisel veriler bu politika kapsamındadır.
Şirketin sahip olduğu ya da şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanır.

MADDE 3- SORUMLULUK VE GÖREVLER

Şirketin tüm çalışanları ve birimleri; kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumlu birimlere tam ve aktif destek verir. Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde, çalışanların farkındalığının sağlanmasında, artırılmasında ve izlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında tüm çalışanlar ve birimler, sorumlu birimlere destek olur.
Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıdaki gibidir.

 

Saklama ve imha süreçleri görev dağılımları

Ünvan

 

Birim

 

Görev Tanımı

 

Bilgi İşlem Yetkilisi

 

Bilgi İşlem

 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürecinin yönetimi, Veri Sahiplerinin taleplerinin yanıtlanması için gerekli denetim ve kontrollerin yapılması

 

 

Muhasebe Bölüm Müdürü

Muhasebe

 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürenin yönetimi, 6100 sayılı TTK ve Vergi Mevzuatından kaynaklanan defter, belge saklama yükümlülüklerinin devamının ve yükümlülüklerin ortadan kalkıp kalmadığının kontrolü

 

İnsan Kaynakları Müdürü

 

İnsan Kaynakları

 

Personel kişisel verilerinin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürecinin yönetimi, Personellerin Kanun’da belirtilen hakları ile ilgili aydınlatılması taleplerinin alınması ve cevaplandırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4- Kısaltmalar ve Tanımlar

Kavram

Tanım

Alıcı grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

 

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

 

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

 

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

 

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri

 

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

 

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı

 

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 

Kişisel veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

Kişisel verinin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

 

Kişisel veri işleme envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 

Periyodik imha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

 

Politika

Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika.

 

Sicil

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini

 

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi

 

Veri kayıt sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

 

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder

 

Yönetmelik

 

28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

 

 

 

MADDE 5-KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından Kanun ve diğer mevzuata uygun bir şekilde ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alarak aşağıdaki fiziki ve elektronik ortamlarda saklanmaktadır:

 

Dijital Ortamlar

Matbu Ortamlar

Bulut Ortamlar

      Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

      Yazılımlar (ofis yazılımları, portal.)

      Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )

      Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

      Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

      Optik diskler (CD, DVD vb.)

      Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

      Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 

      Kâğıt

      Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları)

      Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

      Şirket bünyesinde yer almamakla birlikte, Şirket’in kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

 

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

 

6.1.SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket aşağıdakiler dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişinin veya ilgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

       İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

      Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

       İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini geliştirmeye ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

      Bireysel ve toplu iş hukuku mevzuatından doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

      İş Kanunu ve akdedilen iş sözleşmesinden doğan hak ve menfaatlerin yürütülmesi, kullanılması ve yerine getirilmesi,

      Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

      Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

      Hukuk işlerin takibi ve yürütülmesi.

      Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

      Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi

      İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

      Eğitim - Öğretim faaliyetlerinin Yürütülmesi,

      Faaliyetlerin M.E.B.mevzuatına uygun şekilde yürütülmesi

      Öğrencinin Psikolojik Bilişsel ve kişisel gelişiminin takip edilmesi

      Rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi

      Öğrencinin fiziksel gelişiminin takip edilmesi

      Öğrenci takibinin en iyi şekilde yapılabilmesi ve  iletişiminin sağlanması

      Kamu sağlığı planlamasının yapılması

      İşitme testi uygulamalarının takibi

      Velinin okul tarafından tanınabilmesi ve iletişimin sağlanması

      Sosyal etkinlik faaliyetlerinin yerine getirilmesi

      Ziyaretçi Kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

      Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

 

6.2. İMHAYI GEREKTİREN NEDENLER

Şirket tarafından hukuka uygun olarak ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınarak saklanan kişisel veriler aşağıdaki sebeplerin ortaya çıkması halinde re’sen ya da veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir:

• Kişisel verinin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması
• Kişisel verinin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması
• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması
• Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi
• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

 

MADDE 7-VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

7.1 İdari Tedbirler 

Şirketin aldığı idari tedbirler şunlardır:

      Şirket tarafından kişisel veri envanteri hazırlanması,

      Şirket tarafından ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

      Şirket, kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

      Şirket, görev değişikliği olan yada işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerini kaldırmaktadır.

      Şirket tarafından kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

      Şirket,kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

      Şirket,kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı(yangın,sel vb.)karşı güvenliği sağlamaktadır.

      Şirket,kişisel veri içeren ortamların güvenliğini sağlamaktadır.

      Şirket tarafından kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

 

7.2  Teknik  Tedbirler 

Şirket, teknik tedbirler kapsamında;

      Güncel antivirüs programları kullanılmaktadır.

      Şirket tarafından kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

      Şirket tarafından kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

      Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

      Şirket tarafından bilgi teknolojileri sistemleri tedarik,geliştirme ve bakım kapsamında güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

 

MADDE 8-  KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ ve YOK EDİLMESİ YÖNTEMLEMLERİ

 

8.1.Veri Kayıt Ortamı Silinme Yöntemi


Sunucular Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.


Elektronik ortam Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Fiziksel ortam Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Ayrıca, üzeri okunmayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.


Taşınabilir medya Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

8.2.Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

Fiziksel ortam kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

8.3. Kişisel Verilerin anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilirse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

 

MADDE-9 SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından kişisel verilerin saklama süresi belirlenirken; öncelikle yasal mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;
• Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
• Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
• Süreç̧ bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında aşağıdaki gibidir.

 

 

 

SIRA

NO:

VERİ

KATEGORİSİ

VERİYİ İÇEREN

BELGE

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

1

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı

İş ilişkisinin bitiminden  itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

2

Kimlik

Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Seri-Sıra No, Anne-Baba Adı, Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Ad-soyad bilgileri ve yakınlık derecesi

 

İş ilişkisinin bitiminden  itibaren 10 yıl ,öğrenci ve öğrenci velisinden eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 1 YIL

 Çalışan adayından elde edilmesinden itibaren 1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

3

İLETİŞİM

Ev Adresi, E-Posta Adresi, Ev-Cep Telefon Numarası

 

İş ilişkisinin bitiminden  itibaren 10 yıl ,öğrenci ve öğrenci velisinden eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 1 YIL

 Çalışan adayından elde edilmesinden itibaren 1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

4

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen tamamlanan kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar

 

İş ilişkisinin bitiminden  itibaren 10 yıl , Çalışan adayından elde edilmesinden itibaren 1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

5

Özlük

 Bordro Bilgileri, İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri, İzin Bilgisi, Disiplin Soruşturması

İş ilişkisinin bitiminden  itibaren 10 yıl , Çalışan adayından elde edilmesinden itibaren 1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

6

Sağlık Bilgileri

Sağlık Raporu,(öğrenciler için; okul ile paylaştığınız) kişisel sağlık bilgileri, kan grubu bilgisi,  fiziksel engellilik durum bilgileri ve kullanılan ilaç bilgileri ile (1.sınıf öğrencileri için genel olarak yapılan) işitme tarama testi bilgisi

 

İş ilişkisinin bitiminden  itibaren 15 yıl ,öğrenci için,eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 1 YIL

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

7

Görsel ve işitsel kayıtlar

Doldurulan basılı formlar, diploma, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, eğitim ve öğretim faaliyetleri sırasında, sosyal medya hesaplarımız , okul internet sayfasında ve , gezilerde, sosyal etkinliklerde, tanıtım broşürlerinde, dergilerde kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, görsel ve işitsel kayıtlar, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz

 

İş ilişkisinin bitiminden  itibaren 10 yıl ,öğrenciden eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 1 YIL

 Çalışan adayından elde edilmesinden itibaren 1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

8

Hukuki işlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler

 

Hukuki işlemin tamamlanmasından itibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

9

Müşteri İşlem

Sözleşme Bilgileri,senet bilgileri

Hukuki işlemin tamamlanmasından itibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

10

Finans

Banka Şube adı,Banka Hesap Numarası, IBAN numarası

Hukuki işlemin tamamlanmasından itibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

11

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kayıtları

20 gün

Kayıt süresinin sonunda otomatik İmha

12

Okul Bilgileri

Okul numarası,Sınıfı,

Şubesi

eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 1 YIL

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

13

Akademik Bilgiler

Diploma defteri bilgileri,sınıf geçme defteri bilgileri,Not bilgileri,devamsızlık bilgileri,Merkezi sınav sonucu bilgileri

eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 1 YIL (Devamsızlık bilgileri eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren  2 yıl,Diploma defteri ve sınıf geçme defteri Okulda SÜRESİZ tutlmaktadır.)

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

14

FİZİKSEL VE FİZİKSEL AKTİVİTE DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

 

(Öğrencinin)Boy , kilo bilgileri ve  fiziksel aktivite değerlendirme sonuçları

 

eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

15

PDR Bilgileri

Öğrenci ve aile bilgi formları vb.form verileri,bilgi formları,öğretmen görüşleri,psikolojik görüşme notları,

 

eğitim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren 1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

16

İş Bilgileri

Meslek Bilgileri,Unvanı,Görev ve Çalıştığı yer bilgileri

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 10-PERİYODİK İMHA SÜRESİ 

Şirket, işbu Politika’da belirlenen saklama süresinin dolması ile imha yükümlülüğünün ortaya çıkmasını takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri siler, yok eder ya da anonim hale getirir.

Periyodik imha, yılda iki kez 6 aylık aralıklarla olmak üzere ŞUBAT-AĞUSTOS aylarında gerçekleştirilir.

MADDE 11- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI ve SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuoyuna ilan edilir. Basılı kâğıt nüshası şirket bünyesinde saklanır. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

MADDE 12- GÜNCELLEME VE UYUM

Şirketimiz Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca veya sektöründeki veya bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında veya bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Politika Şirketimizin internet sitesinde (Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası) yayınlanır. 

ERCİYES FIRAT ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ 

Yıldırım Beyazıt Mah. Üretici Sokak No:13 Melikgazi/Kayseri